Seminarium: Försvarsmaterielexport efter 2014 – Till vem och utifrån vilka kriterier?

Onsdagen den 29 maj diskuterades svensk försvarsmaterielexport efter 2014 på Teknik&Säkerhetsforums seminarium på Kulturhuset i Stockholm.

Inriktningen i den kommande exportutredningen

Hans Wallmark (m), ordförande i den parlamentariska kommittén som ska se över exportkontrollregelverket av försvarsmateriel (Krigsmaterielexportöversynskommitten KEX) inledde seminariet med att berätta om utredningens uppdrag. Han förklarade att kommittén nu är inne i en intensiv informationssökande fas och betonade vikten av öppenhet i kommittén och betydelsen av att lyssna på alla intressenter.

ISP om dagens exportregler
Christer Ahlström, generaldirektör för Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), redogjorde därefter för det regelverk vi har idag. Han betonade att Sverige redan idag har ett strikt regelverk men påpekade också att vissa delar av lagstiftningen är föråldrad. Som exempel nämnde han att en av lagarna reglerar hästsadlar men inte jetmotorer. På frågan om vilka de största missförstånden kring regelverket är svarade han att många uppfattar att det är olagligt att producera och sälja försvarsmateriel vilket det inte är när man har tillstånd från ISP.
Christer Ahlström deltog sedan i panelen tillsammans med Eric Erfors, ledarskribent på Expressen, Malena Britz, forskare på Försvarshögskolan och Jan Pie, generalsekreterare Säkerhets- och försvarsförtagen (SOFF).

Exporttillstånd bör avgöras från fall till fall
Vad gäller export av försvarsmateriel sa Jan Pie att det är viktigt att skilja på offensiva och defensiva produkter. 2012 gick cirka 65 procent av exporten till vad som Freedom House klassar som demokratier och 35 procent till icke-demokratiska länder. De produkter som säljs till icke-demokratiska länder är till 90 procent defensiva produkter, dvs övrig krigsmateriel inte krigsmateriel för strid. Skulle den exporten förbjudas innebär det en minskning av såväl jobbtillfällen och marknadsandelar som tekniskt kunnande i Sverige, menar Pie. Han påpekade också att industrin välkomnar utredningen eftersom industrin är beroende av ett långsiktigt och tydligt regelverk som grundar sig i bred politisk samsyn. Detta är en förutsättning för industrins legitimitet. Pie framhöll också vikten av att affärerna även fortsatt bör granskas efter fall-till-fall-principen.

Exportkontrollrådet – Öka transparensen
Eric Erfors vill se en betydligt striktare lagstiftning när det gäller export av försvarsmateriel till icke-demokratier. Han menar att ett demokratikriterium vore ett välkommet tillskott i lagstiftningen men är skeptisk till att KEX-utredningen kommer att presentera några förslag i den riktningen. Erfors hoppas att utredningen kommer att presentera förslag som syftar till ökad transparens i beslutsprocessen kring exportärenden och tycker framförallt att man bör ändra på hur Exportkontrollrådet (EKR) fungerar. I EKR sitter riksdagsledamöter från alla riksdagspartier. Ledamöterna får full insyn i de ärenden ISP inte själva kan ta beslut i, men eftersom de är bundna till sekretess har de inte möjlighet att rådgöra med sina partikollegor. Erfors menade att detta är problematiskt eftersom det begränsar insyn och debatt kring exportbesluten. Han slutsats är att man antingen bör lägga ner EKR eller möjliggöra för representanterna att åtminstone kunna rådgöra med sin partiledare.

Utan export ingen tillväxt och konkurrenskraft
Till slut handlar frågan om export av försvarsmateriel om hur man principiellt ser på den svenska försvarsindustrin, sa Malena Britz. Antingen stöder man industrin på hemmaplan eller så accepterar man att industrin har ett behov av att exportera till andra länder och hitta nya kunder. Vidare pekade hon på att affärerna mellan EU-länder har minskat under de senaste åren. Om företagen ska tillåtas växa måste de exportera utanför Europa.

Lika konkurrensvillkor – ett villkor för samverkan
Jan Pie och Christer Ahlström poängterade båda vikten av att svensk export ses i ett europeiskt perspektiv. Ju mer den svenska lagstiftningen avviker från andra länder desto svårare blir samarbete. Just nu pågår intensiva diskussioner på EU-nivå om en ökad samverkan på försvarsområdet.
Moderator Annicka Norgren Christensen avslutade seminariet med att berätta att nästa seminarium i Teknik&Säkerhetsforums regi kommer att handla om just utvecklingen på EU-nivå.

 


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår