Third Offset Strategy

USA har nyligen sjösatt en ny strategi för att vidmakthålla sin militärtekniska dominans på global nivå. Det är tredje gången i historien som USA lanserar en sådan strategi. Om detta initiativ blir tillnärmelsevis så inflytelserikt som de två tidigare kommer det att få genomgripande konsekvenser för det framtida slagfältet och balansen in den globala säkerhetspolitiska utvecklingen.

I syfte att säkra sin militärtekniska dominans på global nivå har USA sjösatt en s.k. tredje offsetstrategi som benämns Försvarsinnovationsinitiativet.

Drivkrafterna för detta initiativ utgörs av växande regionala teknikdrivna hotbilder (A2AD), tilltagande stormaktsrivalitet men även nya möjligheter genom en exponentiell kommersiell teknologiutveckling. Det sker under en teknologisk brytningstid på väg mot den fjärde industriella revolutionen. Till stora delar handlar initiativet därför om att bejaka och integrera teknologiutvecklingen inom den kommersiella sektorn.

Den centrala frågan är om Försvarsinnovationsinitiativet bidrar till att USA på allvar tar nästa kliv bortom nätverksbaserat försvar mot vad vice försvarsminister Robert O Work har kallat the Robotic Age. Som en röd tråd genom hela initiativet följer att samarbetet mellan människa och maskin baserat på artificiell intelligens och autonoma system kommer att vara ett centraltema för framtiden.

Medlen och strukturerna för initiativet är relativt begränsade. Men Försvarsinnovationsinitiativet kommer sannolikt att påverka USA:s relation till-, och synen på, dess allierade och partners. Det finns därför all anledning för dessa att följa detta initiativ noggrant.

Ett land som Sverige med en relativt stark och innovativ industriell bas borde ha förmågan att attrahera ett visst amerikanskt intresse i dessa sammanhang.

Läs rapporten här: 3rd offset policy