Varför ett forum om teknik och säkerhet?

Genom Teknik- & Säkerhetsforum vill vi som jobbar med försvars- och säkerhetsfrågor öka transparensen och insynen i vad vi gör, varför vi finns till och vad vi bidrar med. Inte minst vill vi lyfta upp frågan om vad vi bör göra annorlunda. Diskussion kring försvars- och säkerhetsfrågor i stort måste vara grunden för en sådan värdering. Vi tror att det är nödvändigt med en öppen och bred dialog liksom fler kontaktytor mellan företag och samhället i övrigt.

Hot mot vår säkerhet bemöts idag i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer, inte på egen hand. Den svenska försvarsmakten har därmed förändrats i grunden. Från att främst varit uppbyggd för att möta militära hot mot Sverige, går vi mot en försvarsmakt som står i beredskap och som är tillgänglig för insatser i Sverige, i vårt närområde och globalt. Som en talande del av den övergripande förändringen har den allmänna värnplikten lagts vilande och ett försvar grundat på kontraktsanställning träder nu fram i dess ställe. Sverige är idag inte ensamt om att ha varit med om denna omställning av försvaret. Även andra länder i vår närhet har stått inför samma behov av förändringar.

I och med omställningen under de senaste två decennierna har de naturliga kontaktytorna mellan försvaret och det svenska folket minskat. Det finns även begränsade kunskaper hos den bredare allmänheten om den förändring som detta medfört för försvarsindustrin. Svensk försvarsindustri växte fram inom ramen för en säkerhetspolitisk linje som gick ut på att skydda Sverige från ett tydligt externt militärt hot. Dessa faktorer bidrog till framväxten av en svensk försvarsindustri med kostnadseffektiv produktion för inhemskt bruk. Idag agerar industrin på en global marknad. Produkterna är fortsatt innovativa, men nu i allmänhet mer konkurrenskraftiga då svensk försvarsmateriel i större utsträckning mäts mot konkurrenterna från andra länder.

Företagen som utvecklar försvarsmateriel är bland de mest högteknologiska i landet med medarbetare som utvecklar kostnadseffektiva produkter ämnade för såväl svenska behov som för export inom ramen för de regler som finns. Den kompetens som finns inom branschen har byggts upp under många år. Hög ingenjörskompetens inom försvarsmaterielindustrin har möjliggjort för branschen att bredda sig och utveckla produkter även till den civila marknaden.

Branschen har dock inte i tillräcklig grad lyckats förmedla den omställning man genomfört, eller sin nuvarande samhällsrelevans. Det är därför Teknik- & Säkerhetsforum finns till – med enda syfte att få till stånd breda diskussioner om försvars- och säkerhetspolitik i allmänhet och industrins roll för Sverige som ett högteknologiskt land i synnerhet.